2022-01-16 (Rendeletváltozások, nyilatkozatok)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Már megszokhattuk, hogy új rendeletek bevezetésével, rendeletváltozásokkal kezdődik egy év. Így történt ez idén is, az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmeteket egyes fontosabb rendeletekre, változásokra (2022-01-11-től):
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Építési törvény) egy új "rendszert" vezettek be. A IV/B. Fejezet a "NEMZETI ÉPÍTŐIPARI FELÜGYELETI ÉS ADATSZOLGÁLTATÓ RENDSZER"-ről szól, melynek végrehajtási rendelete a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben található. A jogszabály a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység monitorozásáról szól egy "Üvegkapu"-s nyilvántartással.
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) főbb változásai a fogalommeghatározásoknál vannak:
  1. Az aula fedett belső udvar, nem aula az átrium.
  2. Az építmény térfogatának fogalma: "az építmény külső határoló szerkezeteinek (így különösen falak, pillérek, tetők) külső felületi síkjai által körbefogott térfogat."
  3. A térfogat meghatározásával módosult az átalakítás fogalma: "meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység."
  4. A helyreállítás nem újjáépítés: "építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási tevékenység az építményrész eredeti építészeti kialakításának lehetséges megtartása mellett."
 • Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásárólszóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben módosultak az épülettechnikai rendszerre vonatkozó előírások, továbbá e fejezet (V) 9. pontjában bevezették az "Épületfelügyelet" fogalmát. Eszerint a "nem lakáscélú épületekben a 290 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszereket, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszereket, légkondicionáló, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszereket 2025. január 1-jéig fel kell szerelni épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel..." illetve "abban a lakóépületben, amelyben a 9.1. alpont szerinti teljesítményű (290 kW) fűtési rendszer, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszer, légkondicionáló rendszer, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszer működik, a rendszer soron következő jelentős felújítása alkalmával olyan épületautomatizálási és -szabályozási rendszert kell létesíteni..."
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet főbb változásai:
  1. A 11. §-ban nincs maximalizálva 10 napban a hiánypótlási határidő.
  2. Kötelezési eljárást kérelemre nem lehet lefolytatni.
  3. Most már nem csak az építési, hanem a bontási engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet is büntetheti (100.000,- Ft-ig) az építésügyi hatóság, amennyiben azt tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül végzik. Itt emelném ki, hogy nyilvántartási jelölés az egyéni vállalkozóknak is szükséges...Aki még nem tette meg, itt megteheti: https://cegreg.mek.hu/
  4. Az 56.§ szerint...."Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni lehet az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot." Vagyis nem kötelező mellékelni...
  5. A fennmaradási engedély kérelem benyújtási határideje 180 napról 30 napra változott...
  6. Kiegészítették az engedély nélküli építési tevékenységek körét: "1a. Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését....Tehát pl. engedély nélkül lehet átépíteni 10 % tetőhajlás feletti tetőt pl. 15 %-osra, ami alatt nincs hasznos alapterület...8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot."
  7. Már megijedtem, hogy jelentősen változott a 8. sz. melléklet, miután a letölthető anyagban az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma (8. sz.melléklet) végig változással jelölve. Nem kis energiával megtaláltam az egyetlen módosítást: csak a kamarai honlapokra - ÉTDR-be nem - kell a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeit feltenni...(jó lenne, ha a jövőben ezen változtatna az njt.hu, csak a módosított részeket emelné ki!)
A szakmánkat érintő rendeleteket, azok változásait a BÉK honlapján is megtaláljátok: https://www.bek.hu/bek.nsf/hir.xsp?id=FVEA-CA9VM6-1395
A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata szerint:
 • Az a nyugdíjas kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz, és/vagy jogosultsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át fizeti tagdíjként.
 • Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti.
Kérlek Benneteket - aki még nem tette meg - , nyilatkozattok, amennyiben érintettek vagytok!
Kívánok mindenkinek eredményekben, munkában gazdag, vírusmentes, egészségben, békében megélt új évet!

Üdvözlettel: Németh László
Share

Vissza

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája