Ezen az oldalon a tagjainknak, a nyilvántartottaknak kiküldött fontosabb elektronikus hírlevelek (e-mail) találhatóak időrendi sorrendben.

2021-08-04 (Tájékoztatás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Bevallom, volt időszak, mikor a jogszabályi változásokat szívesen értelmeztem, illetve osztottam meg Veletek. Azonban olyan változtatási "halmazokat" kapunk, melyek követése nem csak időigényes, de néha számomra érthetetlen.
Teljesen átalakult a településtervezéssel összefüggő jogszabályok rendszere az elmúlt hetekben. A 2021. évi XXXIX. törvény paradigmaváltást hozott a helyi építési szabályzatok megalkotásának folyamatában: több, mint harminc törvényt módosított úgy, hogy a kivitelezés feltételeit befolyásoló fontos előírásokat is érintett. Ezt követően több, mint hatvan kormányrendelet is átalakult: egyebek mellett változott az OTÉK jelentős része, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a régi Településrendezési kódex) helyét is új jogszabály veszi át. Az új rendelkezések döntő részben azonnal alkalmazandók, illetve egyes esetekben átmenti rendelkezések születtek.

Változott az Építési Törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) is. Az év elején még letöltöttem egy 2021.01.01 - 2022.12.31-ig hatályos törvényt, mely ma már nincs hatályban.(?) Az egyszerű bejelentésre vonatkozó szabályozásokat emelném ki:
 • Korábbi, hatályon kívül helyezett törvény szerint (mit kell figyelembe venni egyszerű bejelentés esetén a HÉSZ-ből):  13. §
  (2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott
  a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;
  b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan
  ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,
  bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,
  bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését,
  bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,
  be) a szabályozási vonalat,
  bf) a beépítési módot, az építési helyet
  bg) a minimális zöldfelület mértékét,
  bh) a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat;
  c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, – településképi rendelet hiányában – a településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot
  kell figyelembe venni.
 • A hatályos törvény szerint

 

pl. A "telekalakítás szabályait" miért is kell figyelembe venni egyszerű bejelentésnél? Bejelenteni csak jogerős telekre lehet... ( A "rendeltetési egységek száma" a hatályba lépés előtt, utólagos módosítással került a törvénybe...)

A bevezetés értelmében jelentősen változott az OTÉK is, mely innen is letölthető: https://www.njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22
(piros szegéllyel jelzett a változás)
Kiemelném pl. :

 • Pontosították a szintterület számítását (7.§ 86)); a fogalmak közé bekerült a szintterületi-mutató (1. sz. melléklet 110/a)
 • 8. § (3)  A közművesítettség közüzemi ellátással vagy – a 47. § és a 47/A. § szerinti előírások betartása mellett – egyedi közműpótlók, megújuló energiaforrások alkalmazásával történhet.
 • Teleknek is van építési helye (Nem csak az építési teleknek...) 34. §...újra szerepel az "úszótelek"...
 • 35. §(8)  Az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás
  c) az oldalhatárra kiépített épület esetében a szomszéd ingatlan tulajdonosának hozzájárulása esetén a szomszéd ingatlanra átnyúlhat,...
 • Változott a huzamos tartózkodású helyiségek fogalma: (1. sz. melléklet - 2 óra helyett 4 óra...) )
  53. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan négy óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a négy órát nem éri el, lakás esetén a nappali vagy nem nappali tartózkodásra szolgáló szoba, étkező.
  (Ez még jelenthet érdekes helyzeteket pl. a telken belüli parkolók számának meghatározásánál...)
   

Várhatóan 2021-10-12-én „Hol a hiba? Keressük meg közösen! Per- és engedélymentes építés 2021” címmel szakmai továbbképzés lesz Fehérváron, melyen dr. Jámbor Attila ügyvédnek újra feltehetjük kérdéseinket...gondolom lesz bőven.

Üdvözlettel: Németh László


2021-06-09 (továbbképzések, díj, segédlet, segítség...)

Kedves Kolléganők, Kollégák

A szakmai továbbképzések nagyrészt -a veszélyhelyzet miatti rend szerint - online elvégezhetőek, melyeket felteszünk a honlapunkra (a díjmenteseket), illetve a MÉK honlapján is tájékozódhattok: https://otir.mek.hu/index.php?m=kereso&o=s
A kötelező továbbképzést is javaslom online elvégezni, folyamatos hozzáféréssel az alábbi oldalon történő jelentkezéssel: https://www.epitesztovabbkepzo.hu/?m=anyag&link=kotelezotovabbkepzes2017K1
 • Gondolom többen tapasztaltátok, hogy idén is már jelentős mértékű áremelkedés történt az építőiparban. A tervező felelőssége, hogy felhívja - tervezési szerződésben - az építtető figyelmét az éppen aktuális árakra. Ehhez nyújt segítséget az "Építőipari Költségbecslési Segédlet - 2021", melyet a díjhátralék nélküli tagjaink a készlet erejéig átvehetnek előzetes telefonos egyeztetés utána a kamaránk irodájában (22-385-317), vagy nálam (20-475-7218). Lehet, hogy már nem aktuálisak az abban szereplő árak, de hivatkozásként bármilyen vitás helyzetben elfogadható.
 • Sajnálatos, hogy a veszélyhelyzetet okozó koronavírus többek életét megkeserítette. Bízom benne, hogy azért már a nehezén túl vagyunk, s nincs a tagjaink, nyilvántartottaink között megbetegedés. Vannak, akiket munkájukban nem akadályozott a vírus, viszont vannak olyanok is, akik valamilyen formában hátrányt szenvedtek a munkavégzés területén is, így bevételhez is nehezen jutottak. Arra kérném azokat, akik a járvány miatt hátrányos helyzetbe kerültek, jelezzék az elnökségünknek, mely jogosult akár további tagdíjkedvezmény megítélésére is!
További vírusmentes napokat!

Üdvözlettel: Németh László


2021-05-04 (OTÉK módosítása-parkoló lakás után...)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

 • A 2021-01-01-től hatályos OTÉK szerint: "Járművek elhelyezése 42. § (2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken – a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában – a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani azzal, hogyha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani."
 • A 2021-04-22-től hatályos OTÉK szerint: " Járművek elhelyezése 42. § (2)  Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken - a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában - a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.
  (2a)  A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő."

A fenteik értelmében 2021-04-22-től max. 1 szgk. elhelyezését kell biztosítani lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után, s ezen a HÉSZ nem szigoríthat. Hogy az év elején miért kellett szigorítani, most pedig enyhíteni...nem értem...

Üdvözlettel: Németh László


2021-03-11 (energetikai módosítás)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Magyar Közlöny 21039 számában tegnap kihirdették az alábbi módosításokat:

 • 2022. június 30-ig nem kell a közel nulla energiaigény....(+ 1 évet kaptunk...)
 • Egyértelműsítették, hogy nem kell minden új lakóépületbe szellőztető rendszer. (Eddig is én így értelmeztem, csak egyes gépész lobbik terjesztettek "rémhíreket"!)

Mellékletben a közlöny tárgyban érintett részei. (a 113/2021-et én úgy értelmezem, hogy veszélyhelyzet alatt "szabad a pálya"...egyes kivételekkel)

Üdvözlettel: Németh László


2021-03-01 (Díjak)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Elnökségi határozataink értelmében a 2021. évi díjak:

 • 1/2021. (I. 28.) FÉK Elnökségi határozata a 70 év feletti tagok és nyilvántartottak 2021. évi díjkedvezményéről: A FÉK elnöksége a Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata 4.2.3. (5) bekezdésének felhatalmazása alapján méltányossági jogkörével élve - online szavazáson – 7 igen szavazat mellett, egyhangúlag a 70. életévüket 2020. évben betöltött tagjainak és nyilvántartottaknak tagdíját és nyilvántartási díját 2021. évben 22 500 Ft-ban határozta meg.
 • 2/2021. (I.28.) FÉK Elnökségi határozata az aktív tagok, nyilvántartottak 2021. évi díjfizetési kedvezményéről: AFÉK elnöksége a Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata 4.2.3. (5) bekezdésének felhatalmazása alapján méltányossági jogkörével élve – online szavazáson -7 igen szavazat mellett, egyhangúlag megszavazta, hogy a 2021. évi tagdíj, kettős kamarai tagdíj, nyilvántartási díj 20%-kal csökkenjen a tervezői felelősségbiztosításhoz és a kötelező továbbképzéshez való hozzájárulás érdekében. Ennek megfelelően a 75 000 Ft-os tagdíjat 60 000 Ft-ra, az 52 500 Ft-os kettős kamarai tagdíjat 42 000 Ft-ra, a névjegyzéki nyilvántartásért fizetendő 37 500 Ft-os díjat pedig 30 000 Ft-ra mérsékeli.
  A díjkedvezményben a 2020. évben a Fejér Megyei Építészek Kamarájában nyilvántartottak részesülhetnek.
Kérlek Benneteket, hogy a fentiek értelmében fizessétek - lehetőleg átutalással (számlaszám: 11736006-20292944) - a díjakat!
Alapszabályunk értelmében a tagdíjat minden évben két részletben, május  20-ig, illetve október 20-ig kell megfizetni, a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat 4.6. (2) szerint az éves névjegyzéki nyilvántartási díjat március 31 -ig kell megfizetni.
Elnökségi határozataink a honlapunkon:

http://www.fejermek.hu/attachments/article/1227/1_2021_hatarozat.pdf

http://www.fejermek.hu/attachments/article/1227/2_2021_hatarozat.pdf

Üdvözlettel: Németh László


2021-02-24 (illetékről)

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Szeretném felhívni a figyelmeteket az alábbiakra:
 • 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá, így nem kell illetéket fizetni az építési engedélyezési eljárások után sem... Az állampolgárok anyagi terheinek csökkentése érdekében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (mellékletben) 2021. január 1. napján hatályba lépett több rendelkezése módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt . Ezzel párhuzamosan az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény  2021. január 1. napjától a születési név megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díj formájában történő fizetési kötelezettséget vezetett be.
 • A kisadózó vállalkozásoknak (KATA) közeleg a 2021. február 25-i bevallási határidő !
Üdvözlettel: Németh László
Attachments:
Letöltés (1.pdf)2020. évi CXVIII törvény
307 Kb

Partnereink

Társkamarák

©2012 | Fejér Megyei Építészek Kamarája